V případě nákupu nového vozidla spotřebitelem od podnikatele platí nejširší okruh práv a povinností jednotlivých stran, tzn. kupující má stejná práva jako v případě nákupu ojetého vozidla od podnikatele s tím, že záruční dobu nelze zkrátit (na rozdíl od ojetého vozidla).

1. Rozsah odpovědnosti

Rozsah odpovědnosti, tj. toho, za co prodávající odpovídá, je nejširší možný, protože prodávající odpovídá kromě vad (tj. technických nedostatků nebo nefunkčností) i za „očekávání“ a soulad s obvyklým účelem.

§2161 obč. zák. k tomu stanoví následující:

„(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.“

Nesplněná očekávání nebo nesplněný účel mohou být v konkrétném případě rovněž vadami, ačkoliv dané vozidlo technicky žádné vady nemá (např. prodejce nabízí vozidla s tím, že se hodí pro ten či onen účel nebo pro tolik a tolik lidí a ukáže, že se tomu tak není).

2. Prokazování vad

Stejně jako u ojetých vozidel je problematika prokazování vad nejčastějším důvodem pro spory.

Obecně platí, že prodávající odpovídá za vady, které se projeví během záruční doby. I zde je nicméně omezení na to, že předmětná vada musela existovat v době převzetí. I u nového vozidla platí tento princip, který platí u ojetých vozidel, tzn. kupující musí prokazovat, že vada existovala v době převzetí, jakkoli prvních 6 měsíců je důkazní břemeno obráceno ve prospěch kupujícího, tzn. nic prokazovat nemusí.

Praxe ale taková stejně není. Prodávající obecně svou odpovědnost akceptují po celých 24 měsíců, aniž by kupující museli prokazovat, kdy vada vznikla.

Obecně lze tedy uvést, že do konce záruční doby lze standardně vady uplatnit, a to bez ohledu na dobu jejich vzniku.

3. Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí věci a nelze ji dohodou zkrátit.